Podporované projekty


28.11.2016, Levoča: Nadácia SOCIA má dlhoročné skúsenosti so spravovaním grantových programov a nadačných fondov zameraných na rozvoj služieb v sociálnej oblasti. Realizuje aj vlastné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Jedným z projektov sú Centrá včasnej intervencie, ktoré poskytujú odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku do 7 rokov.
Web: www.socia.sk

29.11.2016, Liptovský Hrádok: Projekt DOM.ov Projekt DOM.ov mení alarmujúce podmienky života v rómskych lokalitách s jednou podmienkou – že aktívni budú aj samotní obyvatelia. Ľudia okolo projektu DOM.ov vnímajú najmä urgentnú situáciu rodín, ktoré žijú v getách extrémnej chudoby, v chatrčiach a iných provizórnych obydliach.
Presadzujú názor, že situácia sa môže zmeniť, ak rodiny v rómskych lokalitách budú mať podmienky pre svojpomocnú výstavbu porovnateľné s tými, aké sú v obci bežné – vhodné stavebné pozemky s naplánovaným napojením domácností na elektrickú energiu, pitnú vodu, kanalizáciu, ďalej spevnené komunikácie a riešenie environmentálnych záťaží v území.
Web: www.projektdomov.sk

30.11.2016, Ružomberok: Návrat Návrat je nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín.
Projekt (Keď) Ide o život má za cieľ predstaviť pestúnstvo a jeho rôzne rozmery.
Od pestúnstva ako otvorenosti a vnímavosti k potrebám detí až po pestúnstvo ako jedinú šancu na život v rodine pre mnohé deti vyrastajúce mimo rodiny.
Web: www.navrat.sk

01.12.2016, Žilina: OZ PRELES je nezisková organizácia, ktorej cieľom je napomáhať rozvoju a dozrievaniu osobností cestou hľadania a vytvárania harmónie v sebe samom, medzi ľuďmi navzájom a medzi ľuďmi a prírodou. Na jeho dosiahnutie sa snaží realizovať projekty, tréningy, programy osobnostného rozvoja, medzinárodné výmeny, letné tábory a čokoľvek, čo pomáha k naplneniu ich vízie.
Web: www.preles.sk

02.12.2016, Skalica: Občianske združenie Pangaea Občianske združenie Pangaea je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia.
V obci Nová Bošáca v Bielych Karpatoch pred piatimi rokmi založili výskumné a vzdelávacie centrum, ktorého rozvoj je v súčasnosti ich hlavnou aktivitou. V Novej Bošáci usporadúvajú wokrshopy, kurzy, pracovné a vzdelávacie víkendovky a exkurzie. Starajú sa o pol hektárovú permakultúrnu záhradu a v súčasnosti sa ich práca zameriava na znovuzavedenie hospodárenia v 12 hektárovom ovocnom sade.
Mapujú staré a lokálne odrody jabloní, hrušiek, jedince oskoruše domácej a snažia sa o ich záchranu a popularizáciu.
Web: www.ozpangaea.wordpress.com

05.12.2016, Lučenec: Občianske združenie DLAŇ je nezisková organizácia, ktorá v meste Lučenec pôsobí od roku 2004. Medzi hlavné ciele patrí najmä skvalitňovanie sociálnych služieb poskytovaných občanom so zdravotným postihnutím. Členmi občianskeho združenia sú ľudia s postihnutím a zamestnanci zariadení sociálnych služieb, ktorí majú snahu o zavádzanie inovatívnych zmien do systému sociálnych služieb poskytovaných ľuďom s mentálnym postihnutím. OZ DLAŇ vzniklo ako iniciatíva niekoľkých zamestnancov DSS Slatinka, Lučenec s cieľom podporiť deinštitucionalizáciu domova, podporovať kvalitu sociálnych služieb a integráciu občanov s mentálnym znevýhodnením žijúcich v rezidenčných zariadeniach sociálnych služieb.
Web: www.oz-dlan.sk.sk

06.12.2016, Vígľaš: Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúkame priestor na hľadanie seba samého. Nájdete nás v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová.
Ľudia zo Živice chcú pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. Verime, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Problémy životného prostredia sú výzvou k tomu, aby sme svoju pozornosť obrátili dovnútra nás samých. Povrchné riešenia nebudú stačiť.
Web: www.zivica.sk

07.12.2016, Levice: Autistické centrum Andreas® nezisková organizácia je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom.
Web: www.andreas.sk

08.12.2016, Piešťany: Aby ľudia s akoukoľvek inakosťou mali šancu na plnohodnotný život v spoločnosti a mohli by byť samými sebou rozhodli sa členovia neziskovej organizácie Od emócií k poznaniu (EDUMA) vytvárať a rozvíjať nástroje, ktoré cez emócie pomáhajú spoznať a porozumieť potrebám a problémom ľudí s prekážkami v spoločnosti.
Web: www.eduma.sk

09.12.2016, Rajecké Teplice: Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach prevádzkuje od roku 1998 Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom poskytuje krízovú pomoc, sociálne služby a odborné programy matkám s deťmi v krízových životných situáciách. Súčasťou Domova je Komunitné centrum, v ktorom je poskytované bezplatné poradenstvo pre ľudí v núdzi.
Web: www.anoprezivot.sk

12.12.2016, Trnava: Teach for Slovakia je program, ktorý vytvára komunitu lídrov, ktorí pracujú na zmenách v školách i mimo nich aby raz všetky naše deti mali vzdelanie, ktoré im dá v živote šancu uspieť. Vďaka tréningom, podpore a každodenným výzvam sa dobrovoľníci rozvíjajú ako nikdy pred tým a budujú si kontakty s inšpiratívnou komunitou. Zároveň im program dáva možnosť tu a teraz, ale aj dlhodobo, prispievať k zlepšeniu Slovenska a životov detí.
Web: www.teachforslovakia.sk

13.12.2016, Nitra: História materských centier na Slovensku siaha do roku 1996, kedy sa viaceré skupinky mladých matiek začali stretávať a rozvíjať predstavu vlastných materských centier v mieste svojho bydliska. V súčasnosti je Únia materských centier celoslovenskou sieťovou organizáciou.
Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.
Web: www.materskecentra.sk

14.12.2016, Nové Zámky: Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu.
Nezisková organizácia Indícia realizuje pre nich Letné školy, Roadshow Moderný učiteľ, konferenciu Učíme pre život, prevádzkujeme Klub škôl Pallas Athena, a tiež aj portály ucimeprezivot.sk a ucmeradi.sk.
Web: www.indicia.sk

15.12.2016, Komárno: Nadácia SOCIA má dlhoročné skúsenosti so spravovaním grantových programov a nadačných fondov zameraných na rozvoj služieb v sociálnej oblasti. Realizujeme aj vlastné projekty na národnej aj medzinárodnej úrovni. Jedným z projektov je kampaň Staroba sa nás dotýka a zbierka zameraná na podporu seniorov – Lienka pomoci.
Web: www.socia.sk

Najbližšie koncerty