Podporované projekty


2. 12. 2018, Snina:

Nezisková organizácia ANIMA je tvorená tímom odborníkov (špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci a montessori lektori), ktorí sa venujú deťom zo špecifického prostredia so špecifickými potrebami, t.j. rodiny v ohrození, náhradné rodiny, rodiny, ktoré nezvládajú starostlivosť o deti a rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami. Cieľom je komplexný rozvoj osobnosti detí a ich rodičov, t.j. sebaobslužné činnosti, sociálne a komunikačné zručnosti, funkčná gramotnosť, pracovné zručnosti a podpora rodičovských kompetencií. Dôležitou úlohou je aj zvyšovanie kvality vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Nezisková organizácia ANIMA prevádzkuje aj Domov na pol ceste v obci Varhaňovce, kde sú rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii (strata bývania, ekonomické ohrozenie, sociálne ohrozenie - odluka rodičov, atď.) poskytované ubytovacie služby, sociálne a psychologické poradenstvo, služby zamerané na ozdravenie prostredia rodín a takisto vzdelávacie služby pre deti a ich rodičov. Využívaním týchto služieb sú rodiny postupne vedené k autosanácii. Autosanácia je dôležitým procesom uzdravovania a navrátenia rodín späť do spoločnosti. Túto službu zabezpečujú primárne sociálni pracovníci.
Web: animano.sk
 
Nezisková organizácia RELEVANT vznikla v roku 2006 ako podpora neformálnej dobrovoľníckej práce s deťmi v detských domovoch a s mládežou v meste Prešov. Hlavným poslaním je cieľavedomé prispievanie k pozitívnemu smerovaniu a zlepšovaniu kvality života jednotlivca a lokálnej spoločnosti, hlavne detí a mládeže. Združenie poskytuje aj pomoc mladým dospelým ženám po odchode z detského domova, pestúnskej či profesionálnej rodiny v rámci Domova na pol ceste Hniezdo. Cieľom združenia je budovať kvalitné a bezpečné prostredie s dôrazom na medziľudské vzťahy založené na kresťanských hodnotách.
Web: http://www.relevant.sk 

9. 12. 2018, Halič:

Robert Šarina a Pavol Roman z občianskeho združenia ALIA SK sa rozhodli zrealizovať na Slovensku projekt, ktorého hlavným cieľom je podpora nepočujúcich pri každodennej komunikácii. Webový portál, ktorého hlavným cieľom by malo byť online tlmočenie, by mal pomáhať nepočujúcim pri znižovaní komunikačných bariér nielen na úradoch, ale aj na trhu práce. Robert Šarina je výrazná osobnosť komunity Nepočujúcich. Spolu so svojím nepočujúcim bratom zrealizovali niekoľko projektov, ktoré sa venujú zamestnávaniu nepočujúcich.
Web: www.tichespojenie.sk

 
Občianske združenie Slovenská komora tlmočníkov posunkového jazyka vznikla predovšetkým z dôvodu chýbajúceho vzdelávania tlmočníkov. Prvoradou úlohou združenia je pomocou vzdelávacích programov pre tlmočníkov, školení, celoživotného vzdelávania zvyšovať profesionálnu úroveň vzdelávania, nakoľko profesionálne a systematické vzdelávanie tlmočníkov na Slovensku absentuje. Komora obhajuje záujmy tlmočníkov a nepočujúcich, zároveň si kladie za cieľ propagovať a spolupracovať na vyvíjaní osvety o problematike tlmočníkov posunkového jazyka. Medzi činnosti, ktoré pomôžu naplniť uvedené ciele, ktoré si SKTPJ stanovila, je organizovanie inovatívnych tréningov tlmočenia zameraných na špecializáciu v určitých oblastiach (pracovných, sociálnych, športových a pod.), zabezpečovať tlmočenie v rôznych oblastiach života (kultúrna, spoločenská, športová, pracovná oblasť a pod.) nielen nepočujúcim, ale i počujúcej verejnosti. Podieľa sa aj na verejných diskusiách Ručne - Nestručne, Posunkujme spolu o veciach, na ktorých záleží…
Sociálne siete: Facebook

16. 12. 2018, Tatranská Lomnica:

Hlavným cieľom občianskeho združenia MyMamy je prispievať k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o tejto téme, detabuizácii témy a zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch. Násilie páchané v súkromnom priestore, v intimite domova, je menej viditeľné, ale častejšie, než násilie páchané na verejnosti. Práve preto je nutné prelomiť bariéru mlčania a nevšímavosti. Špecifikom takéhoto druhu trestnej činnosti je, že sa nevyskytuje jednorázovo, náhodne, ale prebieha v cykloch a pretrváva dlhodobo. K "videniu neviditeľného" môžeme prispieť len scitlivením širokej verejnosti k téme domáceho násilia. Násilie na individuálnej úrovni sa podarí zastaviť len v prípade, ak sa na spoločenskej úrovni prestane tolerovať.

Web: mymamy.sk

Dom na polceste vo Veľkom Slavkove pomáha od roku 2000 ľuďom v núdzi a v rôznych krízových situáciách. Poskytuje sociálne služby hlavne mladým, dospelým mužom, ktorí sú v rôznej sociálnej kríze (bez domova, s rôznymi závislosťami, po liečení na tieto závislosti a prevažne tých, ktorí sú odchovancami detských domovov). Pretože títo ľudia nevyrastali v prirodzenom rodinnom prostredí, po dovŕšení 18. veku života často nie sú psychicky a sociálne pripravení viesť normálny a plnohodnotný život. Ich samostatný život, ktorý sa po odchode z detského domova ani poriadne nezačal, potom končí na periférii spoločnosti alebo v azylovom dome. Z tohto dôvodu Dom na polceste poskytuje takýmto ľuďom priestor a čas (najviac 5-6 rokov), kde sa môžu naučiť samostatne žiť.

Web: http://www.domnapolceste.sk

23. 12. 2018, Skalica:

Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike je jedinou špecifickou organizáciou na Slovensku, ktorá združuje deti aj dospelých a ich rodiny so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami. Združenie svojim členom poskytuje odbornú pomoc aj ľudské zázemie. Snahou je zmierniť dôsledky rozsiahleho a veľmi vážneho telesného postihnutia. Členom poskytuje adresnú a komplexnú podporu, ktorá reaguje na ich neustále sa meniace potreby v súvislosti s postupným a nezastaviteľným zhoršovaním ochorenia a zdravotného stavu dystrofika. V súlade s filozofiou nezávislého života sa združenie snaží presadzovať práva a potreby osôb s nervovosvalovými ochoreniami v spoločnosti, najmä v oblasti vzdelávania a zamestnávania, kompenzácií, zdravotnej starostlivosti a pomôcok, bývania a dopravy. Aj keď je OMD v SR špecifické združenie z jeho aktivít majú benefit aj osoby s inými zdravotnými postihnutiami (napr. Špecializované sociálne poradenstvo, Agentúra osobnej asistencie, športové aktivity, časopis Ozvena a pod.) Združenie tento rok oslavuje 50 rokov od vzniku kolektívu muskulárnych dystrofikov a 25 rokov od založenia Organizácie muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike.
Web: http://www.omdvsr.sk

Agentúra osobnej asistencie Žilina (organizačná zložka OMD v SR) sa venuje pomoci fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím pri rôznych úkonoch a činnostiach. Osobná asistencia je jedným zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia. Predstavuje podporný nástroj, ktorý človeku so zdravotným postihnutím umožňuje viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť. Osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom, stupňom alebo závažnosťou zdravotného postihnutia. Osobná asistencia je založená na medziľudskom vzťahu a dohode medzi užívateľom osobnej asistencie a osobným asistentom, ktorý asistenciu vykonáva. Užívatelia a užívateľky delegujú na asistentov a asistentky tie činnosti, ktoré z dôvodu postihnutia nemôžu vykonávať samostatne alebo ich musia robiť s pomocou iných osôb. Vďaka tomu majú čas a energiu na aktivity, ktoré samostatne vykonávať dokážu. Agentúra osobnej asistencie Žilina robí aj osvetu o osobnej asistencii v celom žilinskom regióne, jej služby sú v tomto regióne priekopnícke a inovatívne.
Web: https://www.osobnaasistencia.sk

Najbližšie koncerty